fundusze

Beneficjent Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"Mat-Tar" Spółka Jawna Władysław i Dorota Matuszkiewicz
realizuje projekt pn.
„Dziaałania wspierające działalność eksportową firmy MAT-TAR Sp. j. na wybranych rynkach zagranicznych ”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 3 - Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach.
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand
Cele projektu:
Celem projektu jest uczestnictwo Firmy MAT-TAR Sp. j. w programie promocji dla branży Budowy i Wykończenia budowli w celu wypromowania produktów marki MAT-TAR, tj. kolekcji podłóg drewnianych dębowych.

Realizacja projektu pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie potencjału eksportowego firmy poprzez wzmocnienie pozycji na dotychczasowych rynkach zbytu oraz zaistnienie na nowych, dotychczas nieobsługiwanych rynkach perspektywicznych.

Wartość projektu : 404.200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 242.520,00 PLN
Okres realizacji Projektu: 16.03.2020 - 30.04.2022 r.