Klauzula informacyjna dla interesantów/kontrahentów oraz klientów

1) Administratorem danych osobowych jest PPUH „MAT-TAR” Sp.J. Władysław i Dorota Matuszkiewicz z siedzibą w Koźminiec 127 gmina Dobrzyca

2) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert, złożeniem zapytania, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich, archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon,

3) Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji itp.
4) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

5) Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.
6) Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dokumenty rozliczeniowe-Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią- Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych:- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; – W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

7) Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8) W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe,a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

Potwierdzam zapoznanie się klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).